pH & klor


pH-värde 

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0-14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en simbassäng är 7,4 då detta motsvarar människans pH i ögon och slemhinnor samt ger en god klordesinfektion. 

Lågt pH-värde ger:

  • aggressivt vatten, vilket skadar poolens maskinella komponenter
  • irriterade ögon och slemhinnor
  • skador på poolduken

Högt pH-värde ger:

  • sämre klordesinfektion
  • hudirritation - kalkutfällning
  • grumlighet
  • Riktvärde är 7,2 - 7,6. pH-värdet sänks med pH-minus (natriumbisulfat) och höjs med pH-plus (natriumkarbonat). 

Klor

Klor Klorpreparat indelas i organiskt och oorganiskt klor. Organiskt klor är triklorisocyanursyra (Veckoklor) och diklorisocyanursyra (snabblösligt och lämpligt till mindre bassänger). Oorganiskt klor är kalciumhypoklorit (Dags- och Chockklor) och natriumhypoklorit (flytande). 
Gemensamt för organiskt och oorganiskt klor är att när det doseras i simbassängen är det fritt klor, d.v.s. det angriper bakterier och föroreningar. Efterhand som kloret verkar, övergår det från fritt till bundet klor. Bundet klor (även kallat kloraminer) är ineffektivt, luktar klor och kan orsaka irritationer på ögon och slemhinnor. För att reducera det bundna kloret chockkloreras poolen med kalciumhypoklorit. 
Den tillfälligt höga klorhalt som bildas vid chockklorering försvinner ganska snart i en utomhuspool, men kan även sänkas med klorsänkningspreparat. Klor förbrukas kontinuerligt i bassängen och olika faktorer avgör klorförbrukningen, bl.a. badfrekvens, vattentemperatur, solljus och poolstorlek. För att mäta klorhalten används testset. De flesta mäter fritt klor, men för att mäta det bundna kloret behöver man mäta det totala kloret. Totalt klor utgör summan av det fria och bundna kloret.