Poolens cirkulationssystem


Bräddavlopp

Vattnet tas ut från poolen via ett bräddavlopp, som är försett med en klafflucka som ställer in sig efter vattenytan. Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet. Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas, ca 1 gång/vecka. Är din pool försedd med bottenavlopp skall flödet regleras så att ca 30% av vattnet tas från botten och ca 70% från bräddavloppet.

Pump

Pumpen skapar suget i bräddavloppet och trycker sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Silkorgen i pumpens förfilter skall tömmas regelbundet, t.ex. i samband med backspolning. Före start, se till att pumpen är fylld med vatten för att undvika skador på pumpens axeltätning.
Är pumpen placerad ovanför poolens vattenyta rinner vattnet tillbaka till poolen när pumpen stoppas. När pumpen sedan startas kan det dröja en stund innan pumpen har evakuerat all luft i sugledningen och pumpar vatten. Detta kan avhjälpas genom att stänga ventilen före pumpen och sedan omgående stänga av pumpen. Då hålls vattnet kvar i sugledningen. 

Filter

Poolens mekaniska rening sker genom ett sandfilter, som filtrerar partiklar ner till ca 20 µ (tusen-dels mm). På filtertankens överdel sitter en centralventil, som styr vattenflödet genom filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer. När trycket ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret, d.v.s. man vänder på vattenflödet genom filtret så att smutsen lyfts från sandbädden och spolas ut i avloppet. Filtersanden bör bytas efter 6-8 år. 

Värme

Efter filtret värms poolvattnet för att uppnå en behaglig badtemperatur. Uppvärmningen kan ske genom en elektrisk värmare, värmeväxlare kopplad till husets värmepanna, solpaneler eller värmepump. Ställ in termostaten på önskad pooltemperatur.

 

Inlopp

Vattnet kommer tillbaka till poolen renat och uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken. Dessa bör riktas svagt uppåt för att transportera skräp mot bräddavloppet.